Magne Haugens minnefond

Du kan søke om støtte dersom tiltaket oppfyller desse vilkåra: 
– uteaktivitetar/friluftsaktivitetar
– tiltak som gjer at barn og unge med vanskelege oppvekstvilkår kan delta i slike type aktivitetar 
Søknadsfristar: årleg kvar 15. februar og 15. august

Send grunngjeven søknad på e-post til friluftsforeninga@gmail.com

  • Tiltak skal i hovudsak vere varige og gjerne styrke tiltak som andre driftar/har ansvar for, men kan også gå til enkelttiltak.
  • Støtte skal i hovudsak gå til tiltak i Volda og Ørsta kommunar
  • Enkelttiltak på over kr. 250.000 skal vedtakast av årsmøtet
  • Tiltaket må vere oppstarta innan eit år etter tildeling. Viss ikkje, må det søkast på nytt

Desse tiltaka har fått støtte frå Magne Haugens minnefond

Aktivitetar