logo_i_ver_og_vind.jpg

Magne Haugens minnefond

magne_h_minnefond.jpg

Du kan søke om støtte dersom tiltaket oppfyller desse vilkåra: 
- uteaktivitetar/friluftsaktivitetar
-  tiltak som gjer at barn og unge med vanskelege oppvekstvilkår kan delta i slike type aktivitetar 
Søknadsfristar: 15. februar og 15. august

  • Tiltak skal i hovudsak vere varige og gjerne styrke tiltak som andre driftar/har ansvar for, men kan også gå til enkelttiltak.
  • Støtte skal i hovudsak gå til tiltak i Volda og Ørsta kommunar som er i samsvar med retningslinene for arven
  • Enkelttiltak på over kr. 250.000 skal vedtakast av årsmøtet

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586