logo_i_ver_og_vind.jpg

Magne Haugens minnefond - søknad på midlar

Friluftsforeninga Volda har mottatt arv etter Magne Haugen. Midlane skal kome vanskelegstilte barn og unge til gode, og det kan søkast om støtte til ute-/friluftsaktivitetar frå desse midlane. Vi har mottatt 3 søkandar innan frist (10.mars). Vi avventar handsaming av søknadane til koronasitiasjonen har roa seg

Arv etter Magne Haugen

Friluftsforeninga sitt barneturlaget er testamentsarving etter Magne Haugen. Arven skal gå til gode opplevingar for barn og unge i Volda/Ørsta.

Mai 2019: Arveoppgjeret er avslutta og det vert kalla inn til ekstraordinært årmøte, muligens i løpet av juni.

18.juni 2019: Ekstraordinært årsmøte kl.19:00

m_te.jpg

Stad: Sparebank1 Søre Sunnmøre i Volda
Agenda: Forvaltning av arv på kr. 3,8 mill
Sjå protokoll i vedlegget

190618_ekstraordin_rt_rsm_te_ffv_arv_proto.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761